Ministry of Housing and Infrastructure | Welcome
 • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މާލޭގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ 3 މައިޒާން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

  23 އޮކްޓޯބަރ 2016 : 18:57

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މާލޭގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ 3 މައިޒާން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ އިތުރުން އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ "އިސްކަންދަރު މައިޒާން" ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ޕާކު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. މިޕާކާއިއެކު ދެންހުޅުވިގެން ދިޔައީ ސޯސަންގޭގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ " ރެހެންދި މައިޒާން" އަދި ދާރުލްއާޘާރު ކައިރީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ "ހިއްތަންމައިޒާން"އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހާރިސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

 • ފަސޭހަ މަގު” އެޕް، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 : 17:04

  މިމިނިސްޓްރީގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ފަސޭހަ މަގު"، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދު މިމިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ހައުސިންގް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އުރީދޫއިން އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ވެދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާ އެކު، އުރީދޫގެ މޯބައިލް އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް "ފަސޭހަ މަގު" އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްވެސް ޗާޖެއް ނުކުރާނެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން "ފަސޭހަ މަގު" އެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހަ ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަކީ ޑިޖިޓަލް، އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރަހުމަތްތެރި ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ...ތަފްޞީލް

 • ފަސޭހަ މަގު” އެޕް، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 : 16:01

  މިމިނިސްޓްރީގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ފަސޭހަ މަގު"، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދު މިމިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ހައުސިންގް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އުރީދޫއިން އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ވެދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާ އެކު، އުރީދޫގެ މޯބައިލް އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް "ފަސޭހަ މަގު" އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްވެސް ޗާޖެއް ނުކުރާނެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން "ފަސޭހަ މަގު" އެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހަ ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަކީ ޑިޖިޓަލް، އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއާ ރަހުމަތްތެރި ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ...ތަފްޞީލް

cawturwbwK egIruk

ފ. ބިލެއްދޫގައި އައު ނެރު ހެދުމާއި ނެރުގެ ފައިކަށި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 : 14:05

ފ. ބިލެއްދޫގައި އައު ނެރު ހެދުމާއި ނެރުގެ ފައިކަށި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއާއި ދެމެދު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ...ތަފްޞީލް

މާލެ ހުޅަނގު ފަރާތު ސީއައުޓްފޯލް ބަދަލުކުރުމާއި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 : 15:00

މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު ސީއައުޓްފޯލް ބަދަލުކުރުމާއި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިން ހަވާލުކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ. ޑީވޯޓަރިން ނިޒާމާއި ސީއައުޓްފޯލް ޑައިވާޝަން އަށް ބޭނުންވާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ގާއިމް ކުރުމަށް އަލަށް ހިއްކާފައިވާ ސިނާއީ ...ތަފްޞީލް

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހުންނަ އުސްގެކޮޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހެރިޓޭޖް ޕްލާާޒާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

04 އޮގަސްޓް 2016 : 16:00

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހުންނަ އުސްގެކޮޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހެރިޓޭޖް ޕްލާާޒާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީއާއި އެޑްވޮކޭޓިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އާއި ދެމެދު 4 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

WdOh

Event Calendar

Archives

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WyiDImiTclwm

ރަސްފަންނާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން – 6 އޭޕްރިލް 2016