Ministry of Housing and Infrastructure | Welcome
 • ރަސްރަނި ބަގީޗާ އަންމުންނަށް ހުޅުވާލައި، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ބާއްވައިފިއެވެ

  25 އޮގަސްޓް 2017 : 15:58

  ރަސްރަނި ބަގީޗާ އަންމުންނަށް ހުޅުވާލައި، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަވީރު ފައްޓަވައްދެއްވީ ޙާއްސަ ކޭކު ފެޅުމުގެ ހަރަކާތަކުންނެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި އާއިލާ ވެސް ވަނީ މި ހަވީރުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޕާކަކީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމާއި އެކި ފަންނުތައް ދައްކާލެވޭނެ ފުރުސަތު ދައްކާލެވޭނެ ޕާކެކެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އާންމުންނަށް މި ޕާކު ހުޅުވާލުމާއެކު މި ޕާކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ.

 • ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ސަލްޓަން ޕާކު ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކާއެކު ތަރައްގީ ކުރެވިގެން ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަމުގައި މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި.

  22 އޮގަސްޓް 2017 : 16:05

  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ސަލްޓަން ޕާކު ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކާއެކު ތަރައްގީ ކުރެވިގެން ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަމުގައި މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި. އެ ބަގީޗާ މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްއާއި މާލޭގެ އެކި ސްކޫލް ތަކުގެ 50 ދަރިވަރުންނެވެ. 1968ގައި ރަސްކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ފަރީދްދީދީގެ ރަސްކަން ނިމި އޭރުގެ ގަނޑުވަރު ވަނީ ސަލްޓަން ޕާކަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މި ޕާކަކީ ދިވެހި ތާރީހާ ގުޅުންހުރި ޕާކެއްކަމުން، ތާރީހީ މައުލޫމާތު ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ދައްކުވައިދޭ ވަކި ސަރަހައްދެއްވަނީ ގާއިމް ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފަންވާރަކާއި، ސްޓޭޖް އައިޓަމް ދައްކުވައިދިނުމަށް އެމްޕި ތިއޭޓަރ އަކާއި، ގްރީން ޓަނަލްއެއްގެ އިތުރުން "ރަސްރަނި ވިއު" ގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ޓްރީ ހައުސްއެއް އަދި ...ތަފްޞީލް

 • މާލެއިން ބިން ވިއްކުމާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  20 އޮގަސްޓް 2017 : 15:48

  .މާލެއިން ބިން ވިއްކުމާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވިއްކާ ބިންތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާނެ ގޮތަށް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަމެއްކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ތިން ސަރަހައެއްދެއްގައި މިހާރު ވިއްކަން ފަށަން އުޅޭ ބިން ތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާ އާމްދަނީ އިން ތަރައްގީއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރާނެކަމެވެ. އަދި އެ ބިންތައް ވިއްކުމަކީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވެސް ރެވެނިއު މެޝާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނި، ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މި ބިންތަކަކީ ...ތަފްޞީލް

cawturwbwK egIruk

ލ.ފޮނަދޫ އެއްގަމު ތޮށިހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއި ކ.ކާށިދޫ ނެރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއި ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ

20 އޮގަސްޓް 2017 : 15:46

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އޮޕްރޭޝަންސް މެނޭޖަރ މަހޭޝް ތެނުވާރް އެވެ. ލ.ފޮނަދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ޖުމްލަ 13،357،733.11 ...ތަފްޞީލް

ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ) އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

13 ޖޫން 2017 : 14:17

ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ) އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ސަރުކުރާގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ...ތަފްޞީލް

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

02 ޖޫން 2017 : 14:13

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 31.47 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ބަނދަރަކީ 700 ފޫޓު ދިގު 200 ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ. އ.ދ މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

WdOh

Event Calendar

Archives

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WyiDImiTclwm

ރަސްފަންނާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން – 6 އޭޕްރިލް 2016