Ministry of Housing and Infrastructure | Welcome
 • ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް 1000 ފްލެޓް ދޫކުރަން ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމައިފިއެވެ

  12 އޮކްޓޯބަރ 2017 : 14:20

  ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް 1000 ފްލެޓް ދޫކުރަން ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމައިފިއެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބިނާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ 7000 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން 1000 ފްލެޓަކީ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގެ ރައްވެހިކަމުގައި އުޅޭ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ފްލެޓުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ނޮވެމްބަރ 1 ނޮވެމްބަރު 2017 އިން 15 ޖެނުއަރީ 2018 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމާއި އަންނަ އަހަރުގެ 30 މާރިޗްގައި ފައިނަލް ލިސްޓް އާއްމު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަލަށް ދޫކުރާ 1000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓުތަކަކީ ސިވިލް ސާރވިސް ...ތަފްޞީލް

 • ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބެއްލެވުމަށް ޗައިނާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ފިލައެއް އަރުވައިފިއެވެ

  28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 : 14:39

  ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ބެއްލެވުމަށް ޗައިނާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ފިލައެއް އަރުވައިފިއެވެ. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ބެއްލެވުމަށް އައު މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމާސްގެ ޓު ހޮންގްވެއި ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

 • “ގެދޮރުވެރިކަމުގެ” މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

  28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 : 14:37

  "ގެދޮރުވެރިކަމުގެ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ފްލެޓްތަކުގެ ކުއްޔަކީ 6،000 ރުފިޔާ ކަމަށާއި ޑައުން ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 25،000 ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އެޕާރޓްމެންޓުތަކަކީ ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓުތައް ކަމަށާއި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައިވެސް ފާޙާނާ ހުންނާނެ ކަމަވެ. މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 704 ފްލެޓު ދޫކޮށްފައިވާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 167 އާއިލާ އަކަށް ފްލެޓު ދޫކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި، ދެމަފިރިންނަށް ޑަބަލް ވާގޮތަށް ދޫކުރެވުނު ފްލެޓުތައް އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކަށް ފްލެޓު ދިނުމަށް ނިންމައި ކުރީގެ ލިޔުން ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި ފްލެޓް ...ތަފްޞީލް

cawturwbwK egIruk

.ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރްނެޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މުހިއްމު ބައިތަކެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 : 13:34

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރްނެޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މުހިއްމު ބައިތަކެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ބެއްލެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޖުގެ ޑެކްގެ ބައެއްގައި ބޭނުންކުރާ ސްޓީލް ބޮކްސް ގާޑާތައް ޗައިނާގެ ފެކްޓްރީގައި ހަދަމުން ދާތަނެވެ. މިއީ ބްރިޖްގެ މައިތަނބުތަކުގެ ދެމެދުގައި އަޅާ ޑެކްގެ ބައެކެވެ. މީޑިޔާއަށް ...ތަފްޞީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ޗައިނާގެ އައު ސަފީރު ޒަންގް ލިޒޯންގ ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައިފިއެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 : 10:17

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ޗައިނާގެ އާ ސަފީރު ޒަންގް ލިޒޯންގ ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައިފިއެވެ. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބްރިޖުގެ މައި 3 ތަނބުގެ ...ތަފްޞީލް

ހއ.ވަށަފަރު އަދި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ނެރުފައިކަށި ދިގުކުރުން، ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި މ.ވޭވަށު ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 : 10:26

ހއ.ވަށަފަރު އަދި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ނެރުފައިކަށި ދިގުކުރުން، ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި މ.ވޭވަށު ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

WdOh

Event Calendar

Archives

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WyiDImiTclwm

ރަސްފަންނާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން – 6 އޭޕްރިލް 2016