Ministry of Housing and Infrastructure | Welcome

cawturwbwK egIruk

މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2018 : 12:41

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 2017/4 ( ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) ތަޞްދީޤުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޯޑު" ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، 7 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގައި ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ...ތަފްޞީލް

ބ. ތުޅާދޫ ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ

26 ޑިސެމްބަރ 2017 : 12:09

ރައީސުލްޖުމްހޫއރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ބ. ތުޅާދޫގެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށްހުޅުއްވައިދެއްވައި އެރަށު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ތަރައްޤީ ކުރެވުނު މި ބަނދަރަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 50.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށް ހަދާފައިވާ މި ބަނދަރަކީ 1210 ފޫޓު ދިގު 550 ފުޅާ މިނުގެ ބަނދަރެކެވެ. ...ތަފްޞީލް

ބ. އޭދަފުށި ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކޮށްފިއެވެ

25 ޑިސެމްބަރ 2017 : 12:05

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އޭދަފުއްޓަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެރަށުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަޝްރޫޢޫގެ ހަނދާނީ ބިނާގެ ފަރުދާ ކައްސަވާ ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއެވެ. މި ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

WdOh

Event Calendar

Archives

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WyiDImiTclwm

ރަސްފަންނާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން – 6 އޭޕްރިލް 2016