Ministry of Housing and Infrastructure | Welcome
 • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ބިންހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދީފިއެވެ.

  15 އޮގަސްޓް 2018 : 12:04

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކޮޅުމަޑުލުގެ ގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު މަޑިފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ބިންހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދީފިއެވެ. މަސައްކަތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީބިނާގެ ފަރުދާކައްސަވާދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މަޑިފުށީގައި 27.5 ހެކްޓަރުގެ ސަހަރައްދެއް ވަނީ ހިއްކާފައެެވެ. ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢަށް 75 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި މަސައްކަތް ފަށާ އޮގަސްްޓް 2016ގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވިފާވެއެވެ. މިއަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޑިފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުވެސް ރަސްމީކޮށް ...ތަފްޞީލް

 • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

  14 އޮގަސްޓް 2018 : 15:40

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކޮޅުމަޑުލުގެ ގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވިލުފުއްޓަށްް ވަޑައިގެން އެރަށު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.މަސައްކަތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީބިނާގެ ފަރުދާކައްސަވާދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ވިލުފުށީގައި 5.06 ކިލޯމީޓަރު ދިގުމިނުގެ 15 މަގު ތާރު އަޅައިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާފައިވެއެވެ. 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕްރޭޝަނުން މަސައްކަތްތައް ނިންމާލާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 2016 ގައެވެ. މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ އަރިހުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ އިތުރުން ...ތަފްޞީލް

 • ގއ. ވިލިނގިލި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުން ފާހަގަކުރުމާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދީފިއެވެ.

  08 އޮގަސްޓް 2018 : 21:14

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގއ. އާއި ގދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ގއ. ވިލިގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެރަށު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުން ފާހަގަކުރުމާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހުޅުއްވައިދީފިއެވެ. ވިލިނގިލީގައި ހަދާފައިވާ 7 މަގަކީ 6.9 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުތަކެކެވެ. 68 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލާފައިވަނީ 01 ފެބްރުއަރީ 2017ގައެވެ. މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުއްވައިދެއްވި ހައުސިންގ ޔުނިޓު ތަކަކީ ޗައިނާ ނެޝަނަލް މެޝިނަރީ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ގއ. ވިލިނގިލި، ހުޅުމާލެ، ޏ. ފުވައްމުލަށް، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ގދ. އަތޮޅުގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ...ތަފްޞީލް

cawturwbwK egIruk

ގއ. ކޮނޑޭ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2018 : 14:40

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގއ. އާއި ގދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ގއ. ކޮނޑޭއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެރަށު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝަރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ހަނދާނީ ބިނާގެ ފަރުދާ ކައްސަވާދެއްވީ ރައީސް ...ތަފްޞީލް

ގދ. ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

07 އޮގަސްޓް 2018 : 20:38

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގއ. އާއި ގދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ގދ. ގައްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެރަށު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝަރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ހަނދާނީ ބިނާގެ ފަރުދާ ކައްސަވާދެއްވީ ރައީސް ...ތަފްޞީލް

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

07 އޮގަސްޓް 2018 : 16:57

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގއ. އާއި ގދ. ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެރަށު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝަރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ ހަނދާނީ ބިނާގެ ފަރުދާ ކައްސަވާދެއްވީ ރައީސް ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްWdOh

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WyiDImiTclwm

ރަސްފަންނާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން – 6 އޭޕްރިލް 2016